Privacyverklaring

Algemeen
Restaurant Monarh B.V. vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en
hoe we deze gebruiken.

Artikel 1 – Definities
1.1 Restaurant Monarh B.V. (hierna: “RESTAURANT MONARH”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Bredaseweg 204-08, 5038 NK Tilburg, Nederland, KvK-nummer 60699027. RESTAURANT MONARH voert haar onderneming in
Nederland en zij slaat haar data op op servers in Nederland.

1.2 RESTAURANT MONARH is geëngageerd om te voldoen aan toepasselijke Nederlandse en Europese privacyregelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU 2016/679, hierna: AVG).

1.3 RESTAURANT MONARH verklaart in dit privacy statement in welke gevallen en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doelen deze worden gebruikt en op welke wijze de persoonsgegevens worden beveiligd.

1.4 RESTAURANT MONARH biedt de volgende diensten aan: Eet- en drinkgelegenheid.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Dit privacy statement is van toepassing op alle overeenkomsten tussen een Gast en RESTAURANT MONARH voor het gebruik de genoemde dienstverlening. De toepasselijkheid van privacy statements wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 RESTAURANT MONARH is gerechtigd het privacy statement te wijzigen.

2.3 Indien enige bepaling in dit privacy statement nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. RESTAURANT MONARH zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Persoonsgegevens
3.1 Persoonsgegevens is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Inzake de dienstverlening van RESTAURANT MONARH verwerkt zij de volgende persoonsgegevens:
• Namen;
• Ondernemingsvormen;
• Geboortedata en geslacht;
• Adressen;
• Websites;
• Telefoonnummers;
• Bankrekeningnummers;
• Klantnummers;
• KvK-nummers en/of identificatienummers;
• BTW-nummers;
• Inkoopdata, afnamevolumes en omzetgegevens;
• Inlogcodes en wachtwoorden.
RESTAURANT MONARH kan deze gegevens rechtstreeks van de Gasten of van derden ontvangen, ten behoeve van haar dienstverlening. Wel blijven de Gasten zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

3.2 Onder persoonsgegevens wordt zogenaamde geaggregeerde informatie, zoals informatie over een groep van producten of groep van gebruikers niet begrepen. Met geaggregeerde informatie kan RESTAURANT MONARH beter trends en haar Gasten leren begrijpen, dit om nieuwe functies producten dan wel dienstverlening te ontwikkelen. Dit privacy statement beperkt het verzamelen en verwerken van informatie op
geaggregeerde niveau niet.

Artikel 4 – Doel
4.1 RESTAURANT MONARH heeft de persoonsgegevens nodig om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan haar dienstverlening betreffende haar Gasten en het doen van nieuwe aanbieding als inkooporganisatie en belangbehartiger. De Gast stemt ermee in dat persoonsgegevens voor de volgende doeleinden wordt gebruikt:
• Om contact met de Gast op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch;
• Om de Gast te informeren over nieuwe ontwikkelingen conform een nieuwsbrief en/of andere mailing;
• Voor interne algemene bedrijfsprocessen.
• Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en de algemene voorwaarden te handhaven;

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens
5.1 RESTAURANT MONARH kan de persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving, doch niet buiten de EU/EER. Zoals verder omschreven in artikel 4, maakt RESTAURANT MONARH de
persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gasten.

5.2 RESTAURANT MONARH kan de persoonsgegevens delen met:
• Bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien RESTAURANT MONARH daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze privacy statement. RESTAURANT MONARH kan de persoonsgegevens delen:
• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
• indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
• indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
• Andere derden waaraan de Gast toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens te delen;
• Ondernemingen waarmee RESTAURANT MONARH in het kader van een reorganisatie van plan is te fuseren of waardoor zij wordt overgenomen.
Zonder het voorgaande te beperken, zal RESTAURANT MONARH – in haar streven om de privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – de persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij zij te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om
vermeende illegale activiteiten te melden.

Artikel 6 – Marketingdoeleinden
6.1 De Gast gaat ermee akkoord dat RESTAURANT MONARH de verzamelde gegevens mag gebruiken om, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact op te nemen voor acties die interessant voor de Gast zouden kunnen zijn. RESTAURANT MONARH verkoopt geen persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Gasten.
Wel kan RESTAURANT MONARH de persoonsgegevens combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar dienstverlening en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren. Wanneer de Gast geen marketingberichten wenst te ontvangen, kan zij haar berichtvoorkeuren aangeven door een mail te sturen naar info@monarh.nl of zich af te melden voor de nieuwsbrief door middel van een link onderaan de nieuwsbrief.

Artikel 7 – Bescherming en opslag
7.1 RESTAURANT MONARH zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies
of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland.

7.2 RESTAURANT MONARH volgt de algemeen aanvaarde standaarden om de persoonsgegevens te beveiligen, zowel op het moment van communicatie als het moment waarop zij de persoonsgegevens heeft ontvangen.

7.3 RESTAURANT MONARH gebruikt SSL (secured socket layer) technologie om de communicatie van gevoelige informatie (zoals toegangscodes) te versleutelen.

7.4 RESTAURANT MONARH heeft de toegang tot de persoonsgegevens intern beperkt tot medewerkers voor wie het noodzakelijk is om toegang tot de persoonsgegevens te hebben. Het is medewerkers die daartoe niet bevoegd zijn, verboden om toegang te zoeken tot, of gebruik te maken van de persoonsgegevens. Het niet gevolg geven aan dit verbod kan leiden tot disciplinaire actie voor de betreffende medewerker.

7.5 De systemen van RESTAURANT MONARH zijn zo ingericht dat medewerkers die daartoe niet geautoriseerd zijn, ook geen toegang kunnen zoeken tot de persoonsgegevens.

7.6 De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard zo lang deze nodig zijn voor de het doel zoals omschreven in artikel 4, tenzij de persoonsgegevens op grond van de dan geldende wetgeving langer dienen te worden bewaard. Daarna zullen deze worden vernietigd.

7.7 De Gasten hebben uitdrukkelijk toestemming gegeven aan RESTAURANT MONARH dat zij bij het verwerken van de persoonsgegevens derde partijen mag inschakelen, waarmee RESTAURANT MONARH verwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten.

Artikel 8 – Diversen
8.1 Ondanks dat RESTAURANT MONARH alle voorzorgmaatregelen heeft genomen en blijft nemen om de persoonsgegevens te beschermen, kan zich de situatie voordoen van een datalek. In dat geval zal RESTAURANT MONARH binnen 48 uur nadat zij kennis heeft genomen van het datalek de
Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken Gasten op de hoogte vragen via de bij haar bekende contactgegevens.

8.2 Elk Gast heeft te allen tijd inzake zijn de persoonsgegevens het recht op inzage, informatie, vergetelheid en beperking, vanaf het moment van het inroepen van dat recht. RESTAURANT MONARH zal altijd medewerking verlenen bij verzoeken om inzage, wijzigen of verwijdering van persoonsgegevens. Wel dient het desbetreffende Gast zich te identificeren bij RESTAURANT MONARH.

8.3 Voor informatieverzoeken, vragen en klachten inzake dit privacy statement kan contact worden opgenomen met de directie van RESTAURANT MONARH, info@monarh.nl of telefoonnummer 013 –536 58 05.

8.4 Op dit privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende dit privacy statement zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Tilburg.